Geloofsbelijdenis

Follow the Wind gaat bij al haar werkzaamheden uit van een levensstijl als kinderen van God, die Jezus Christus ons leerde en de Heilige Geest in ons uitwerkt. Hierdoor ligt in ons werk alle nadruk op het kennen en bekend maken van God de Vader en onze persoonlijke relatie en de mogelijkheid tot het verkrijgen van deze relatie met Hem.

Dit belijden wij op de volgende manier:

  1. Wij geloven in het bestaan van God die zich bekend maakte aan het Joodse volk als YHWH en die uit drie personen bestaat: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  2. De soevereiniteit van God de Vader, onze schepper geroemd om Zijn liefde, heiligheid, grootheid, waarheid, rechtvaardigheid, macht, trouw en zorg voor de mens.
  3. De heerschappij van Jezus Christus, die God in het vlees openbaarde, geboren werd uit een maagd, geroemd om Zijn titels Messias, Zoon en Lam van God. Die we aanbidden om Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
  4. De universele zondigheid van de gevallen mens die Jezus niet aanvaard als zijn Redder en daarentegen de verlossing van dit zondige leven en de transformatie naar een nieuwe leven. Door het vergoten bloed van Jezus Christus en rechtvaardiging uit genade die de mens ontvangt door bekering en doop in water en niet door eigen werken van de wet.
  5. Het bestaan van een verslagen vijand, die bekend staat als Satan en van het begin af aan een leugenaar en mensenmoordenaar is. Die tegenover Jezus Christus en haar gemeente een verslagen positie inneemt en geen gezag over hen kent, omdat hij ontwapend is en ten schande gezet is door Jezus Christus’ offer en overwinning op de dood.
  6. Het uitleven van het nieuwe leven door de kracht van de Heilige Geest die de principes van Gods Koninkrijk, geopenbaard in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, in ons nieuwe leven vormgeeft en ons doet opgroeien tot volwassen kinderen van God.
  7. De opdracht van Jezus aan Zijn gemeente om het grote gebod en de grote opdracht uit te leven en uit te voeren totdat Hij terugkomt, zodat er door de gemeente steeds meer van Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde door de kracht van Gods Geest die nog steeds werkzaam in de Gemeente is. De gemeente die zich klaarmaakt om haar Koning te ontmoeten en Zijn komst aan de wereld verkondigt.
  8. De wederkomst van Jezus Christus en de opname van de gelovigen tot het eeuwige leven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, waar geen dood of kwaad aanwezig zal zijn. En waar ze voor eeuwig bij God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zullen leven. We geloven het verloren gaan van hen die Jezus niet wilden of niet gekend hebben als hun Redder en Verlosser.