Soms lees ik in de profeten stukken tekst waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen . Zo las ik laatst Jesaja 49:1-3 en met dit gedeelte wil ik jullie bemoedigen.  Om deze tekst goed te begrijpen moet je weten dat Jesaja 40-48 het Joodse volk haar verlossing van het oude verbond via de wet aankondigt. Het Joodse volk kon onder dat verbond niet met God leven, waardoor het haar roeping om een licht voor de wereld te zijn niet kon uitleven. Want als het Joodse volk Gods licht in deze wereld wilde vertegenwoordigen, moest het licht van God het leven in alle facetten van van het Joodse volk vervullen.

Omdat het Joodse volk deze roeping door haar misstappen niet kon waarmaken werd er door het volk uitgekeken  naar de Knecht van de God die het volk belooft was. Deze knecht zal de relatie van het volk met God namelijk bekrachtigen met een nieuw verbond, waardoor onder de leiding van de Heilige Geest, het wel kon leven als het volk van God de Vader. Jesaja 49 tot 55 geven een beschrijving van hoe deze knecht, waarvan wij geloven dat dit  Jezus Christus is, dit zal doen en dit wordt gelijk in hoofdstuk 49 op een prachtige manier beschreven.

Jesaja 49:1-3 “Al in de schoot van mijn moeder, heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een ​zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige ​pijl, hij stak me weg in zijn ​pijlkoker. Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.”

Jezus verklaard hier aan Jesaja dat God de Vader Hem vanaf de moederschoot heeft geroepen en Hem bij Zijn naam genoemd heeft. Dit zien we ook bij de aankondiging in de naam die gegeven werd bij Zijn geboorte: “ Immanuel, God met ons”. Dit was ook precies wat Jezus deed. Hij bracht het Vaderhart van God in deze wereld.  Maar hoe deed Jezus dit? Er staat in Jesaja dat zijn mond scherp was als een zwaard. Het getuigenis van wie God was, was door de leiding van Gods geest in zijn leven als een zwaard die scheiding maakte tussen de leugens over God de Vader en de waarheid over Hem.

De farizeeën en sadduceeën ervoeren dit heel vaak. Zij hadden een beeld van God aan het volk geleerd wat niet klopte en het volk gevangen genomen had in leugens. Hierdoor bleef het volk ver van God vandaan. Daarom kwam Jezus met woorden vol van waarheid over God de Vader en bracht zo de mensen terug bij God de Vader. Dit kon Jezus alleen maar doen omdat hij  geborgen bleef leven in Gods hand. Jezus was zo sterk verbonden met God de Vader, dat hij alleen maar deed wat Deze tot Hem zei. Het hartritme van God de Vader vormde Jezus handelen op aarde. Hierdoor was hij een puntige pijl in Gods pijlenkoker. God de Vader kon Jezus elk moment pakken en hem afschieten op de vijand om zo zieken te genezen en gebonden te bevrijden. Het is geweldig om hier de samenwerking tussen Jezus Christus en God de Vader te zien. Want die samenwerking maakte Jezus leven tot een getuigenis van Gods glorie. Hierdoor was Jezus leven en werden de mensen die Hem volgden als een boom, die in Psalm 1 beschreven staat. Daar wordt de mens die God volgt beschreven als een boom die constant stormend water heeft, waardoor die in zijn leven veel vrucht opbrengt en alles wat hij doet, tot bloei komt.

Waarom is dit een bemoedigende bries voor jou? Omdat Jezus jou op deze manier ook gemaakt heeft tot een kind van God en Jezus nog steeds deze knecht voor jou wil zijn. Hij wil jouw leven steeds meer tot bloei brengen zodat je een prachtige loofboom vol met vrucht zal worden. Daarnaast mag dit gedeelte uit Jesaja ons ook bemoedigen omdat Jezus ook tegen ons zegt dat we door de Heilige Geest in deze wereld zijn, zoals hij in deze wereld was. Jezus heeft ons gemaakt tot kinderen van God met een tong als een zwaard die met haar woorden de bevestigende liefde van God kan uitdelen aan de mensen om ons heen. Jezus heeft ons een plek geven in de hand van God de Vader om verbonden met hem te luisteren naar zijn hart en ons door zijn liefde te laten vervullen en te inspireren om te leven zoals in de hemel alles naar het hart van God leeft. Daardoor kunnen wij voor de mensen om ons heen zijn, zoals God de Vader er voor ons is en het Koninkrijk van God vormen in deze wereld, zoals deze in de hemel vorm gegeven word. Wij zijn net zoals Jezus een pijl in God koker om de vijand in de wereld aan te vallen en mensen uit zijn macht te bevrijden. Wij zijn net zoals Jezus door onze relatie met God de Vader geroepen om met elkaar, door ons handelen en spreken te leven als een getuigenis van Gods Glorie. Mij wens is dat dit meer en meer zichtbaar zal worden in ons leven. Gods zegen jullie ruimhartig met zijn Vrede.