Na mijn vakantie ging ik op mijn scooter weer op weg richting de fabriek. Toen dacht ik bij mezelf: Hoe ben ik nu de afgelopen tijd op mijn werk, licht van Gods Koninkrijk voor mijn collega’s geweest?  Omdat ik me realiseerde dat dit de laatste tijd wel mager was geweest, vroeg ik me ook af hoe dit weer krachtiger kon worden. Het gevaar van deze mooie vraag, die wij onszelf als discipelen van Jezus soms mogen afvragen, is dat deze heel snel kan veranderen in een landingsbaan voor de aanklacht van Satan. Satan is er als de kippen bij om deze mooie reflectie te veranderen in een zware aanklacht die je alleen maar kleineert en ontmoedigt. Voor je het weet is deze gedrevenheid om te willen groeien een zwaar vergif voor je groei geworden. Satan kan tegen jou zeggen: “Zie je nu hoe slecht jij het doet? Hou er maar mee op joh!!”. Ik weet niet of je dit herkent, maar als dat zo is, wil ik je bemoedigen in je verlangen om te leven als een hemels licht. Dit wil ik doen door een tekst met je te delen die mij erg bemoedigd heeft om voor mijn collega’s weer meer te leven als het licht van Gods Koninkrijk.

Spreuken 10: 11 en 21: De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven, de woorden van een goddeloze verhullen geweld. De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand.

In Spreuken 10 word het gedrag van een rechtvaardige tegenover dat van een onrechtvaardige geplaatst, om zo het waardevolle van een leven met God de Vader aan te tonen en het gemis van de onrechtvaardige die zich in zijn leven niet verbindt met God de Vader. In het Oude Testament waren de rechtvaardige mensen door middel van de wet verbonden met God de Vader en er voor kozen om te leven naar Zijn principes. Salomo leert ons dat zij hierdoor een bron van leven zouden zijn. In het land Israël waren waterbronnen voor mensen, dieren en planten van groot belang, omdat water voor alle drie een levensbehoefte is. Een dergelijke vitale functie wordt hier door Salomo toegeschreven aan de uitspraken van mensen die leven met God de Vader en hun leven laten vormen door Zijn principes. Hun woorden zullen als voedsel zijn voor mensen die zonder God leven, maar in hun leven wel een diepe honger hebben naar Zijn aanwezigheid. Wij zijn door ons geloof in Jezus Christus rechtvaardig verklaard. Wij leven door Jezus in verbondenheid met God de Vader en hebben daardoor een nieuw leven ontvangen. Dit nieuwe leven is niet een nieuw leven door de wet die van buitenaf komt, maar een nieuw leven dat in ons tot leven gekomen is door de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, heeft ons nieuw leven gegeven. Onze woorden komen daardoor niet meer uit onze eigen kracht, liefde en hart, maar zijn vervuld met kracht en liefde die recht uit het hart van God de Vader komen. Daardoor spreken wij woorden die nieuw leven wakker maken in het leven van de mensen om ons heen. Dit zien we ook in Jezus’ leven. Uit Zijn mond komen woorden vol van “geest en leven” (Johannes 6:63). De woorden van Jezus waren erop gericht om mensen te verlossen en nieuw leven te geven.  Zo zijn wij door de Heilige Geest, net zoals Hij, een bron van leven geworden voor onze collega’s. Uit ons binnenste komen ook “stromen van levend water” (Johannes 7:38-39).

De groet die je geeft wanneer je jouw collega in de morgen ziet, jouw woorden van liefde en aandacht die je geeft wanneer je collega met dingen zit, jouw complimenten over dat wat ze doen en de aanmoedigingen die jij geeft wanneer ze uitdagingen aangaan, komen anders binnen dan de woorden van andere niet gelovige collega’s. Al deze woorden zullen namelijk de liefde van God de Vader in hun hart zaaien en hierdoor zullen jouw collega’s de liefde van God de Vader proeven doordat jij vanuit Zijn hart tot ze spreekt. Ze zullen naar jou komen om Zijn vrede voor hun hart en ziel te ontvangen. In die momenten zal de Geest van God je kunnen gebruiken om ze bij Jezus brengen, de weg tot God de Vader, die ze door jouw woorden  leren kennen. Dan zal de Geest je ook profetische woorden geven om hen in het diepste van hun hart te raken en te overtuigen dat God hun werkelijk ziet. Het leven van iemand die wil leven als het licht voor de wereld bestaat uit een groot deel van de tijd, uit het overvloedig zaaien van hemels zaad. Het is het bereid zijn om bewust te spreken tot collega’s vanuit de liefde die God voor hun heeft. We worden door God de Vader geroepen om te zaaien zonder dat we begrijpen wat dat te weeg brengt, alleen wetend dat er op het einde een oogst zal aanbreken. (Marcus 4:26-29), ongeacht we dit nu zelf al zien of niet.

Maar gezegend zijn zij, die een kind van God als collega hebben!